Regulamin korzystania z Voucherów
Facebook

Regulamin korzystania z Voucherów Podarunkowych

 §1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji i sprzedaży Voucherów.

 2. Wystawcą Voucherów jest YOHANN POLSKA Adrian Cegliński z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Sikorskiego 100, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej Nr 29488 w Tychach, będącym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 646-256-61-82.

 3. Nabywcę oznacza osoba prawna oraz fizyczna nabywającą od Wystawcy Voucher.

 4. Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów: :

  - Voucher Kwotowy,
  - Voucher Zabiegowy na wykonanie usług

 5.  Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.

 6. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę

 7. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.

 8. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów w terminach: tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych.

 9. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 10. Voucher można nabyć u Wystawcy , bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.

 

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie u Wysatwcy

 2. Wysatwca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.

 3. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Wysatwcę jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera. 

 4. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.

 5. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

 6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

  – upływ terminu ważności Vouchera,
  – uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.

 


§ 3
NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.

 2. Wystawca doręczy Voucher w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Nabywcę.

 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.

 4. Bieg terminu o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty zakupu Vouchera.

 5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wysatwcy  oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.

 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Wystawca  dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wysatwcę.*

 

§ 4
REKLAMACJE

 

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (e-mail, list polecony) na adres Wystawcy. Wystawca  rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie : e-mailem lub listem poleconym.

 

§ 5 ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać przelewem na uprzednio wskazany przez Wysatwcę rachunek bankowy, gotówką, kartą przy odbiorze Vouchera w siedzibie Wystawcy.

  YOHANN POLSKA Adrian Cegliński. • ul. Sikorskiego 100 • 43-100 Tychy  • tel. +48 514 220 422  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.naturalnylifting.pl 

 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest nota księgowa obciążeniowa lub potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, a za usługę kurierską faktura VAT.

 3. Nota księgowa obciążeniowa składa się z następujących danych: dane Wysatwcy  i Nabywcy, data wystawienia, ilość voucherów, wartość brutto, formę zapłaty (przelew, gotówka, karta)

 4. Nota obciążeniowa i ewentualnie faktura VAT, z tytułu usługi kurierskiej zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.

 5. Wystawca  realizuje także dostawę Voucherów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Przed realizacją Vouchera Wysatwca dokonuje jego weryfikacji.

 7. Po realizacji Vouchera Wystawca wystawia fakturę VAT.

 

§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: YOHANN POLSKA Adrian Cegliński z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Sikorskiego 100, NIP: 646-256-61-82

 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaż i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz której Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.

 4. Mając powyższe na uwadze nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje wyłącznie w formie „na okaziciela”.

 5. Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.

 6. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pan może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uzdrowiska Ustka

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.